ctrack-online-button

KEURMERK Ritregistratiesystemen

  • Home
  • Over Ons
  • Nieuws & Informatie
  • Nieuws
  • Op weg naar duurzaam wagenparkbeheer

Op weg naar duurzaam wagenparkbeheer

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een hot item en allang geen window dressing meer. Maar hoe geef je er concreet en continu invulling aan wat betreft wagenparkbeheer? En gaat het niet veel verder dan focussen op brandstofbesparing en CO2 reductie? Wat ons betreft wel.

Op weg naar duurzaam wagenparkbeheer

We kunnen niet zonder zelfbewuste bestuurders

Verkeersveiligheid, duurzaamheid, kostenverlaging en meer efficiency gaan hand in hand. Letterlijk. Want wagenpark verduurzaming kan niet zonder zelfbewuste bestuurders die ondersteund worden door een betrokken management.

Intern draagvlak is onontbeerlijk als u met behulp van fleetmanagement software stappen wilt zetten richting een meer 0" height="316" /> suen rjstijlp vanuw /buitendiens-mee-werders heeftitesloettg eenonmiskkebware ivlMoen op de kosteg en hetmeileut.

/h4Vaen bedrijf/imao t/mk verkeersveiligheis

Rijgedragbe&diul;ivlMoeat oknuw /bedrijf/imaon. Heeftu zrict we eese g&diul;rruitverg aan bestuurders van/servicebusse of pandrte bedrijftwagen?k Ve/moedrlijktscnietu inudirlect een voovald tebiunnen. Hetgebeurt sregermatg,k ae blleen mnsse ztelden het betrefrende bedrij omn het temteldet.

Veilin rjdten /r" /> /5p style="text-align: center;"Wwilt u meerwesteg/ovek oztemoibilieits aapack ende; br" /RrendementCalculcatou invulteg/mk obenuettg kasse tie otdeokke?; br" /Nteetgerwus Ctrac">/contacs< /r" /> /4p style="text-align:-lefr;"Eefrcis van oibilieits opmeileugkrRijnt itvdns meer aadrachs sTeeldnaar voonoemne /imao vooedrdenen pandrte bedrijf/beln-een/ijs opdeneercon stact eenkrrachlin draagvlak voot 0" heighrdekkenénkdodet.

brandsto/kostenbesparinst ireokke zrictbuis octovek/buitep de bedrijfgejeznen.Aile> stkceholdesn zij vebijsgebtact.

/h4get="_self" title=rRijgedrag-monitodn/voerHnen.uurzaam wagenparkbeheergouch-lers&diutngewikkeZoontbgezegdjezn redfame=heer? eef/a><Meemoclaaa. rijfe bestctbiwggrduu itvtacn/ijsn.uwstacaat heisultlaa. fvlMrtnguitep;brestyss&diudrijflerbmrd Oner? ijn. Het is vooral een kwestie van de j voovagaan wileennerbbn hetote tools enbijsgebt5>> Bbesparinn&ea: mee=rRijgekosteafspdrode dratmeilbesparinn&ea: meeeen kwehuirkel elaterteemoRijgedrrlhenjesg h">Me"Ww/h4gctbibed deare soramsofrflerErijf/b drin-gsysteeen e>> Rlf" titleoplossingeteafspdrodOonnertrukg/mk ozte>V-/mk veujen">Vng-wagenpark" target="_self" title=rRijgedr">elf" titlehenjesge=rRijgeaan hespankijf/ijn.="/imies">Kmeebotacnen rnocontteijflreinKmeeracken/ijpgn door eedfa;bremiudrijtresuitendiens-drijflrevjf/ben door eeecon lf" nuettzietotene/mk ven/ijen">Vg-wsteeno,.

> (Propdow. f)n/belnhareeecouitekel deaaAN-bus afspdrode dratmein>GPS fleetmanagein dratmeilenoekedonmi>t iw,ei/h4s en abelnharesendiigheid">Vg-iteke"sea4> vinjflebijsgebt5>> B wordpe bovagerbkewi rnemeNingens afspdrodHmeeb wordafgejendiigheid">Vgibedpe biudrijfl,nKmeeminjfr are-modulsrjstijlp vanuw /buitendiens-mar e. Ir com voratiea><
V-/mk veujen">Vng-wagenpark" target="_s/mk ven/ijen" titl">/mk ven/ijen" titleilin=/contjstveiligheid, sinparkntraceeerbmh">emitHet isvlutacresukbeen zo'dnaa van zenposit abelnes">se arf jp: Nheerafgeceeerluese lbesparin-,Ve/mmsgReaaAN-bu-op dvchappijen">lMoen ,nmitriul;itien leftegerbkewi r&ea/conduenpo en meeebijsgebt5>> eResun&eaea><e de&ewe elk &aa. riTvtae><oontbet.

Plueilinmar eee kosogen?k Vteneee belf drin-.forbuitendiens-eokkd"e"col eerduua><Be noekees en Haanf="/nerieeldr">Haanf="/nerieeldreilinurzaam tschandsto/onduesogen?k id">VkeZod On1Vtee"se"Wweeeeeeneokkehuisjendieuurzamitien acsr,: meehand.bijsgebt5>> espadrosurs-iladdedragfspdrodedrukg/mk oz-permalink="o2e-tosurs-iladded.info/"o2e-tosurs-iladdedackonline.nl/" targget="_sespadrosurs-iladded">espadrosurs-iladdedeilinmar don draaetijlp vend/imi>t iwan zeKmeat heendieen henjesge=ar donafbesparing en eeconmrd t.

ex>Vg(nlataus). Hmeehoen/iaetind">ei/h4eln-chandtrefregouoSpurdes&diuiwggKmeeb worde koespa-m">GPS flee eeemeerrnt iner? ijn.-grijjf/bprojsit in-uitvuk-iialebijsgebtacPrr danden/t iwteg/ovek oztemoibilrag-monitoAsgrezean de jsp/imao maoroheisud"e"enschaniscde fCsen bestne drukg/mk ozte>prr danden/t iwteg/ovek oztemoibileilin&nd h;iefaaneehand bestjstertuif><<GPS fleetequeelijkinet ef/a>etbiweerbmh"n zorgcatemet ons ukg/mk ozte>ietbi-gez"n dnkrrheer? eeztrendktjf/bes">-chandtdrdenive{mm: 1pggzoeef/an f n pandnlataunontbppij">Moederrf jdebijsgebtaceResuinfos & g-monitod: center;"Wwilt u meerwesteg/ovek oztemoibilieits e br" /RrendementCalculca,revezouettg kasse tWw/h4ginvulteg/mk obenu vegca?  erbmgbr" /Nteetgerwus Ctrac">/contacs<6tiesystemen">Hilgbrteen Dame verl GoogtaneDcnietocatony/cty-unit"Eu4elp; g6moniton: center;">'eecotme-wet ef/ervrandstrlijkre-moduts velop;br"StdMarden betrokkeeecotmeipanft niere etesOrettentd commbd-coSvagmoclatuedr&rdquoGTM-arkbeh-arkbehpan>
Bef/awi rbr"g '); Horizontal .rHorizontal .-pe=""mon" }uk-panel"> dy sCe .rm ."mon" uk-panel"> dy st;} e- _search"> dy sValidrate=s="uk-a 'source':52="#offcantantNoEect.lu-pVerh"tecens know yrivepe=".TM-arkbeh-arkbehntaion" up"#offcantantDmeta name="behpaon" uhntaion"uhntaion"uk-panel"> Horizontal .rHorizontal .-inkedin"mon" }uk-panel"> dy sCe .rm ."mon" uk-panel"> dy st;} e- _search"> dy sValidrate=s="uk-a 'source':53="#offcantantNoEect.lu-pVerh"kkeoSkehe pe="edfaehe inkedin yri’rh"kkquiRndstfencut-arkbeh-arkbehntaion" up"#offcantantDmeta name="behpaon" uhntaion"uhntaion"uk-panel"> Horizontal .rHorizontal .-n/inphone-n; "mon"on" uk-panel"> dy sCe .rm ."mon" uk-panel"> dy st;} e- _search"> dy sValidrate=s="uk-a 'source':54="#offcantantNoEect.lu-pVerh"kkeoSkyrivefcul n; eut-arkbeh-arkbehntaion" up"#offcantantDmeta name="behpaon" uhntaion"uhntaion"uk-panel"> Horizontal .rHorizontal .-e l"mon" }uk-panel"> dy sCe .rm ."mon" uk-panel"> dy st;} e- _search"> dy sValidrate=s="uk-a 'source':57="#offcantantNoEect.luInvalid Ageen span>Over -arkbehntaion" up"#offcantantDmeta name="behpaon" uhntaion"uhntaion"on"uk-panel"> Horizontal .rHorizontal .-ekquiRyuiv="cmon" }uk-panel"> dy sCe .rm ."mon" uk-panel"> dy st;} e- .fore pe="hidy s[EkquiRy_Tv="][]me EkquiRy_Tv="me nel"> Horizon .forsfor" >---Veranendp---AfeoSkdMard/Bitvn n drf="/ksk-supportdden" >Pe bokostedden" >Admincy-ritteandden" > dy sValidrate=s="uk-a 'source':56="#offcantantNoEect.lu-pVerh" .foreae Horizonrack-onlet="_blanHorp_ iangeP cl(6, 1, 1, f-exp)g neldNeld" eighntaion" up"#offcantantDmeta name="behpaon" uhntaion"uhntaionon"uhare-mse > '); Horizontal .rHorizontal .-.google.cv2"mon" uk-panel"> dy sCe .rm Lab-werAtuu--armghntaion" uk-panel"> dy sCe .rm ."mon" uk-panel"> dy st;} e- k-pa cha.render('g-"behntaion" Manager --on" r"> ter;">< 214px;30 fontBB; 35 fon"mon" M ter;">< 214px;30 fontBB; 35 fon

on:ultlaa.v;reton" r"> ter;">< 214px;30 fontBB; 35 fon

on:uabsolrdeketon" >
a
Contact tontal .-nive{m="tm-content"> m-content"> tontive{m-cs="tm-mi="ukid" dtal .e tm-ar-grid" data-u="{act-ct:'> onta> . a
tonfont i="tm-content"> a
-ontact &v clotGTM-arkbeK gdi/p> 44y uk-a copyyle="-legal">&v clotGTM-arkbe3356 LEy uk-a copyyle="-legal">&v clotGTM-arkbePapendrvtac uk-a copyyle="-legal">& otdeouk-a copyyle="-legal">&v clotGijfgejrvtactron drbeharevaouk-a copyyle="-legal"nter;">& otdeouk-a copyyle="-legal">&v clotGin -arkbe -arkbe -arkbe -arkborneme i draeln-grijbestInCtracnkke?;n -arkbe -arkbe -arkbe -arkbe 28" /> ukg/mk ozmall" href="https://wt jftrokkerimnei/h4ss/drijfsNieuws>ukg/mk oztdiscck-m-n"eDiscck-m-ndrijfsNieuws>ukg/mk oztprivacy-cooki"raoliculu-rivacy / Cooki" PolicudrijfsNieuws>ukg/mk oztsk omap">Sk omapdrijfsNieusk nluent iia
a a> a a>gelijeksvw/h4meme emand"se"soorendktnmrddrijflrgeïjflpurdes&diuof wp v cvor's-drijflredpe atslldierbnbovagins<">kel categorieëateafgenresunt infos & enNinsrrg enen bcor er? nst">lcateen kwetag tkceht"e"injfl wp: -perm​//https:/​com/ads/Hemarkeellisetup​ //////////////////////////////​/////////////////////g ')> */ TM-TDJ4HW ')> src="https:adsicebuss//wwwv clad/conn.uceon.jse- o-TDJ4HW ')anager --onr"> ter;">< shttps:ads.g.double="_bl.netwv clad/viewthroughconn.uceon/1032232654/?me="It0-unitgu ON-unitager -=0"t.hntaion<">ukg/mk ozti>Homeact ukg/mk oztttps:iref="/tracking-oplossingen/track-trace-oplossingen/voertuig>olgsysteem">GPS fleetoertuidrijfsNieuws>ukg/mk oztttps:iref="/tracking-oplossingen/track-trace-oplossingee=eRplossingeools woordeNieuws>ukg/mk oztttps:iref="/tracking-oplossingen/track-trace-hiele-e-plolders-isng/ov2lobiele-e Alolders-iswoordeNieuws>ukg/mk oztttps:iref="/tracking-oplossingen/track-trace-connected-pecigitteloConnected Nar-gittewoordeNieuws>ukg/mk oztttps:iref="/tracking-oplossingen/track-trace- nsurancgen/insurane=eC T/insuranetInCurancgwoordeNieuws>ukg/mk oztttps:iref="/tracking-oplossingen/track-trace-vchhuur-eblocasewoordhuur enNLcasedrijfsNieuskNieuskNieuwsukg/mk ozthttps:ref="//track-module/hardware-modules/kilomete">Kre-modules/kilometewoordeNieuws>ukg/mk ozthttps:ref="//track-module/hardwcanbus- t.ukg/mk ozthttps:ref="//track-module/hardwconnected-pecigitteloConnected Nar-gitte drijfsNieuws>ukg/mk ozthttps:ref="//track-module/hardwcttps:rules/ctrack-obd-plu-play-unit">Plu OBD II bd-pdrijfsNieuws>ukg/mk ozthttps:ref="//track-module/hardwbeitumati:n/bestuurders-idoBp verg aan bestuurders-ieilifsNieuws>ukg/mk ozthttps:ref="//track-module/hardwde-mor-behar-our-lladersoce-De-mor tohar-ourtInadersoceilifsNieuws>ukg/mk ozthttps:ref="//track-module/hardwpto-=rRijgekoslu-TO MeRijgekosteijfsNieuskNieuwsukg/mk ozthttps:ref="//ttackmmodule/hardwcde-moduCde-mo - Rlf" titleilifsNieuws>ukg/mk ozthttps:ref="//ttackmmodule/hardwkre-modu- t.keln/er>Execut-mo DashboajkPI kopNieuws>ukg/mk ozthttps:ref="//ttackmmodule/hardwhiele-e-ploslobiele-e plolders-isPI kopNieuws>ukg/mk ozthttps:ref="//ttackmmodule/hardwapi-kouenrkosluAPI kouenrkosPI kopNieuws>ukg/mk ozthttps:ref="//ttackmmodule/hardwijlp vanuw /-ten"keurmerk-ri-plolders-idoBjlp vanuw / Ten"keurmerk-ri Alolders-i (BTA)PI kopNieuws>ukg/mk ozthttps:ref="//ttackmmodule/hardware-m-sicebus">ld-se" cebusPI kopNieuws>ukg/mk ozthttps:ref="//ttackmmodule/hardware-ta-e-tachogitafe-tachta-e TachogitafPI kopNieuws>ukg/mk ozthttps:ref="//ttackmmodule/hardwcarshy/kostplo=eC shy/kos ploteijfsNieuskNieuskNieuws dref= uwidth-1-1"u.-pecssub"euws>ukg/mk ozti>BedrijfsNieuws>ukg/mk ozti> rkrestrngBrestrdrijfsNieuws>ukg/mk ozti>ukg/mk ozti> rttpilor-ttps:kosluTtpilorsdrijfsNieuws>ukg/mk ozti>ukg/mk oztc>egdienst">Meest gesdrijfsNieuws>ukg/mk oztc>ukg/mk oztc>ppij">MoederalngVchappijen">ppij">MoederaldrijfsNieuws>ukg/mk oztc>ukg/mk oztf="/kce-f="/kce-effthK="/kceies">KamidrijkPI kopNieuskNieuwsukg/mk oztover-f="/over-ctrackwhie aappij">Moederlobie aappij">MoederdrijfsNieuws>ukg/mk oztover-f="/over-ctrackwover-ctrack/oi>ukg/mk oztover-f="/over-ctrackwhttps:rwnd/imwen"ngorneme Wnd/imwen"PI kopNieuskNieuwsukg/mk oztover-f="/refoSvas-iswcase- veng-s">K="/kceies">KamidrijkPI kopNieuskNieuskNieuws uwidth-1-1"u.-pecssub"euws>ukg/mk oztc>/cNieuws>ukg/mk oztc>sk-support kopNieuskNieusk cagee_a-ert_cooki"s" cagee_a-ert_cooki"s" ter;">ken:t uk-n;

on:fixed;z-llaex:10000;ock; m0;yle="ma0;nive{mx;0widtze: 2px;;"k-ontact cagee_voovr_a-ert_cooki"s" ter;"><;dtx="tm-m:100%;b/cogmaund-erlhr: #f5f5f5;idth:1x;0 border:eeeeee;"k-ontact cagee_voovr_ielde_a-ert_cooki"s" ter;">< cagee_ielde puul-ock;"k-tod:jem ,: meer cooki"s o.a./omekt/bzejenbsk oezougkebwsogen?k Vtarlakceiervraceieron draenbsk osurs-tel< cagee_bon">n puul-ock;"k-ontact puul-ock; col-sm-6 btn_clo etyter;">ken:yle=""k-rack-onet="_blanClo eCageeA-ertCooki"()-aiger;"> puul-ock; col-sm-6 btn_readmoretyter;">ken:yle=""k-aiger;">etbinfos & ij" /> MorAt(0)==" ") cr= c.submer; (1);; c.llaexOf(pe=")u== 0){ acceptCooki"r= rrge; ; })(win.g});var f=ById( cagee_a-ert_cooki"s").ger;". '*/ o-TDJ4HW